2511104333 6948722402 Λεονάτου 4, Καβάλα georspan@gmail.com
hero image
 
 
     
 
 
     
 

Άδεια Μικρής Κλίμακας
SP DOMISIS - Σπανίδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός, Καβάλα


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1028 Β/04-03-2022, ορίζονται οι εργασίες που απαιτούν Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση. Ένα προαπαιτούμενο είναι η νομιμότητα του κτιρίου ή η ρύθμιση οποιασδήποτε αυθαιρεσίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 
     
 
     
 
 
     
 
     
 

Ποιες εργασίες αφορά η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Γενικά οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας αφορούν κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες δεν δημιουργούν καινούργια δόμηση (νέα κτίρια ή χώρους), αφορούν δε κυρίως μεταρρυθμίσεις και επισκευές επί υφιστάμενων κτισμάτων ή ιδιοκτησιών. Ενδεικτικά, οι εργασίες για τις οποίες χρειάζεται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι οι εξής:

α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας και για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες.

β)τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, για κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού

γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους

δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων

ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών

στ) κατασκευή ανελκυστήρα

ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς

η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου

θ) τοποθέτηση ικριωμάτων

ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων

 ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών

ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων

 ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, με χρήση ικριωμάτων

ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων καικατασκευή πέργκολας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες ανεξαρτήτως επιφάνειας

ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., τύπουcompa.

ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις

ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό

ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών

ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις

κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων

κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο πόλης

κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές

κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας

κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για επαγγελματική χρήση

κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας

κστ) ανακατασκευή στέγης

κζ) λειτουργική συνένωση χώρων

κθ) τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας

λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης

λα) στέγαστρα και προστεγάσματα, υπό προϋποθέσεις

λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, όπου επιτρέπεται

λγ) πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο

λδ)εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων

λε) εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών

λστ) διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών

λζ) εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού

λη) τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων, εκτός παραδοσιακών οικισμών

λθ) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα

μ) εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων